Historia

Historia  Koła  Łowieckiego  NR. 16  „ RYŚ’’ w Łodzi.

 

Koło nasze powstało w 1948 roku w Łodzi.

Członkami założycielami byli śp. Koledzy: Henryk Czerkawski, Karol Natkański, oraz

Zbigniew Komorowski.

Prawdopodobnie, Koło to nie podjęło samodzielnej działalności lub po pewnym czasie ją zawiesiło i stąd Wojewódzka Rada Łowiecka nadała numer a potem nazwę dla nowopowstałego Koła  po podziale Koła Nr1 w Łodzi jako: Koło Łowieckie Nr. 16 ,,RYŚ’’

w Łodzi. Nadmienić należy, że bazą do jego powstania było zarejestrowane w 1945r.w Łodzi,

Koło Racjonalnego Myślistwa przy Urzędzie Marszałkowskim.

W roku 1965 następuje podział Koła Nr 1 na dwa i tak: powstaje Koło Łowieckie Nr.1

które później  przyjmuje nazwę K.Ł. Nr.1,,ROGACZ’’,jest ona do dzisiaj aktualna.

Obecnym jego Prezesem jest Czesław Kałużny. Drugim kołem, powstającym z podziału jest

Koło Łowieckie Nr.16 w Łodzi. Numer ten został nadany przez Wojewódzką Radę Łowiecką.

Pełna nazwa koła przyjęta później brzmi KOŁO ŁOWIECKIE NR.16 ,,RYŚ’’w ŁODZI.

Pierwszym jego Prezesem był kol. Alfred Pacałowski, dyr.Biura Geodezji w Łodzi.

Z zachowanych szczątkowych informacji wynika, że w kwietniu 1976 roku Prezesem Koła

został kol. Henryk Hinc polujący jeszcze w latach po 2000 roku. Łowczym do 1978 r. był

kol. Mieczysław Górski.

Nadmienić należy, że kol. Ryszard Manios, który został przyjęty do n/Koła w 1981r.

na staż, pełnił funkcję Skarbnika, od 1984r./ po jej przejęciu od kol. Jerzego Sobieralskiego/

do 03.11 1990r. Następnie Skarbnikiem,  do 10. 04. 2010r. był Kazimierz Bielasik.

Kol. Ryszard Manios w latach od 12.05.1993r. do 24.08.1995r.sprawował funkcję Łowczego. Od tego momentu do roku 2000 Łowczym był kol. Marek Błaszczyk/  do czasu złożenia rezygnacji/.

W latach 2000- 2010 łowczym był kol. Jacek Szymczak leśniczy w Oleśnicy

i Bogdańcu. W dniu 08.05.2010r.wybrany został na tą funkcję kol. Marek Błaszczyk; złożył rezygnację dn. 18.11.2012r.

Wracając do lat siedemdziesiątych, koło gospodarowało w dwóch obwodach, to jest

Puczniew i Warta. Fakt tegoż gospodarowania miał miejsce aż do roku 1993, kiedy to nastąpił

podział Koła na dwa a mianowicie: w obwodzie Puczniew pozostaje Koło Łowieckie Nr. 16

,,RYŚ’’w Łodzi, natomiast w obwodzie w Warcie powstaje nowe koło, które przyjęło nazwę

Kółko Rolnicze ,, Święty Hubert’’ w Warcie.

Z zachowanej dokumentacji i informacji ustnych przekazanych przez wieloletniego

Prezesa Koła, kol. Romana Nowickiego i Jakuba Leoniaka , wynika, że ten ostatni przejął

funkcję Łowczego w 1978r.i pełnił ją przez 15 lat tj. do drugiego podziału koła w 1993 roku.

Po śmierci kol. Alfreda Pacałowskiego przez krótkie okresy czasu funkcje Prezesa piastowali śp koledzy: Henryk Hinc, Mieczysław Czyżewski, oraz aktualnie będący członkiem Kółka Rolniczego ,,Święty Hubert’’ w Warcie kol. Bogumił Łaszkiewicz.

 

 

Nie budzące wątpliwości dane, dotyczące składów Zarządów, pochodzą od roku 1981.

 

Prezes  Zarządu – kol. Romuald Matz

Łowczy                – kol.Jakub Leoniak

Sekretarz            – kol. Wojciech Andrzejewski

Skarbnik             – kol. Lesław Isalski

 

W roku 1983

Prezes  Zarządu – kol. Roman Nowicki

Łowczy                – kol. Jakub Leoniak

Sekretarz            – kol.Wojciech Andrzejewski

Skarbnik             – kol. Jerzy Głowacki

 

W roku 1995

Prezes Zarządu  – kol. Roman Nowicki

Łowczy                – kol. Marek Błaszczyk

Sekretarz            – kol. Roman Czyżewski

Skarbnik             – kol.  Kazimierz Bielasik

W roku 1997 rezygnację z funkcji Sekretarza, złożył kol. Roman Czyżewski a na jego miejsce wybrany został kol. Jan Lisiecki.

 

W latach 2000 – 2010 skład Zarządu przedstawiał się:

Prezes Zarządu – kol. Roman Nowicki

Łowczy               – kol. Jacek Szymczak

Podłowczy         – kol. Grzegorz Stefański

Sekretarz           – kol. Jan Lisiecki

Skarbnik            – kol. Kazimierz Bielasik

Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbyło się w dn. 08.05.2010r. wyłoniło nowy

skład Zarządu:

Prezes Zarządu  – kol. Jan Lisiecki

Łowczy                – kol. Marek Błaszczyk

Skarbnik             – kol. Bogdan Łuczak

Sekretarz            – kol. Piotr Olczyk

W dniu  18.11.2012r.,na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków koła, złożył

rezygnację z pełnienia funkcji i członkostwa w kole, kol. Marek Błaszczyk.

W dniu 21 11 2012r. przejął funkcję Łowczego Prezes Zarządu i pełnił ją do 23.05.2013r. tj.

do wyboru w tym dniu kol. Henryka Skonieczka.

 

Aktualny skład Zarządu to:

Prezes Zarządu  – kol. Jan Lisiecki

Łowczy                – kol. Henryk Skonieczka

Skarbnik             – kol. Bogdan Łuczak

Sekretarz            – kol. Piotr Olczyk

 

Zapis powyższy sporządziłem, między innymi, w oparciu treści zawarte w Kronice Koła opracowanej i spisanej przez kol. Jana Lisieckiego.

Składam wyrazy szacunku i podziękowania, zarówno dla tych którzy pomagali ją odtworzyć, przekazując swoją wiedzę piszącemu, jak i jednocześnie jej autorowi.

 

 

Piotr  Olczyk.